Реімбурсація: майбутнє формується сьогодні, однак не всі це помітили

Необхідність впровадження в Україні механізму реімбурсації (відшкодування витрат на лікарські засоби) назріла давно, оскільки ми чи не єдина країна Європи, що не надає можливості своїм громадянам користуватись перевагами подібної системи. Першим кроком до цього стала Постанова КМУ «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою» від 25.04.2012 р. № 340 (Пілотний проект, Постанова № 340), що повинна була забезпечити хворих на гіпертонічну хворобу необхідними лікарськими засобами. Однак за результатами реалізації проекту ми приходимо до дещо інших висновків…

Постанова № 340 набула чинностi 28.04.2012. Строк реалiзацiї програми – з 1 червня 2012 р. по 31 грудня 2013 р. Пiлотний проект було розроблено на виконання європейських пiдходiв до встановлення цiн на лiкарськi засоби: в Захiднiй Європi при амбулаторному лiкуваннi iз суспiльних джерел фiнансується бiльш нiж половина витрат громадян на лiкарськi засоби, а частина населення взагалi звiльняється вiд їх оплати! Найкраща ситуацiя з реiмбурсацiєю – в Латвiї i Фiнляндiї. Пiлотний проект передбачає два етапи: встановлення граничного рiвня оптово-вiдпускних цiн шляхом визначення референтних цiн та подальшого вiдпрацювання механiзму вiдшкодування їх вартостi за рахунок коштiв державного (мiсцевого) бюджету. Дiя Постанови № 340 поширюється на генеричнi лiкарськi засоби для лiкування осiб з гiпертонiчною хворобою, що зареєстрованi в Українi, виробляються з дотриманням вимог належної виробничої практики, перелiк мiжнародних непатентованих назв яких (у виглядi таблеток та капсул) наведено в додатку до Постанови № 340, а саме:

Зазначенi 7 дiючих речовин на сьогоднi наявнi майже в двох сотнях препаратiв, представлених на ринку. Вiдповiднi лiкарськi засоби мають виписуватись на рецептурних бланках (форма 1) iз зазначенням мiжнародної непатентованої назви. Згiдно наказу МОЗ України № 360 вiд 19.07.2005 р., подiбний рецепт завiряється печаткою червоного кольору iз написом «Вартiсть пiдлягає вiдшкодуванню» та є дiйсним протягом 1 (одного) мiсяця з дня його виписки.
На пiдставi зазначеної лiкарем в рецептi дiючої речовини в аптечному закладi пiдбирається конкретний препарат, за який покупцем вноситься лише рiзниця мiж фактичною роздрiбною цiною, встановленою на момент придбання лiкарського засобу, та референтною цiною. Пiдказати потребуючим особам, якi аптеки беруть участь у Пiлотному проектi, зможе лiкар, також подiбна iнформацiя розмiщується на офiцiйних сайтах органiв управлiння охорони здоров’я. Однак бiльшiсть пацiєнтiв можуть просто не знати про Пiлотний проект. Необхiдна iнiцiатива лiкарiв щодо iнформування про вказану програму в лiкарських закладах, iнформування на мiсцях вiд органiв МОЗ України, соцiальна реклама, активне висвiтлення подiбних проектiв в ЗМI, iнформацiйнi повiдомлення в аптеках, тощо. Питання визначення джерел фiнансування для реалiзацiї пiлотного проекту в розмiрi, достатньому для вiдшкодування вартостi лiкарських засобiв, було вирiшено МОЗ разом з Мiнiстерством фiнансiв України до 1 вересня 2012 р. Станом на сьогоднi державнi кошти в повнiй мiрi фактично не освоюються.
Згiдно слiв Зуба В.I., начальника управлiння охорони здоров’я у м. Львовi, «сьогоднi на рахунки обласного управлiння надiйшли реально 2 млн грн. Використано всiєю Львiвською областю лише 145 тис. грн. Тобто, люди, якi могли отримати цю послугу, зекономити (ця економiя може коливатися вiд 500 до 1000 грн на рiк), не отримують те, що їм дала держава. Тому дуже важливо, щоб нашi пацiєнти знали, що вони мають на це право». Ця цитата гарно iлюструє основну проблему реiмбурсацiї: про її iснування знають не всi хворi, хоча про неї непогано iнформованi медичнi та фармацевтичнi працiвники. Закономiрним є те, що бiльша частина звернень за подiбними препаратами спочатку йдуть через комунальнi аптеки. Подiбнi звернення громадян до комерцiйних аптечних закладiв будуть йти з певною затримкою, однак їх кiлькiсть зростає. Проблемою, яка стала помiтною в процесi реалiзацiї програми, є чiтка категоризацiя препаратiв: велика частина хворих користуються комбiнованими препаратами, тому не мають можливостi скористатись перевагами програми.
Подальша спрямованiсть держави на становлення системи реiмбурсацiї в Українi пiдтверджується iншим законопроектом – Проектом Постанови КМУ «Про реалiзацiю пiлотного проекту iз запровадження державного регулювання цiн на препарати iнсулiну», що знаходиться в стадiї громадських обговорень. Таким чином, реалiзацiя Постанови № 340 є лише початком становлення в Українi європейської системи вiдшкодування витрат на лiкарськi засоби. Звичайно, в ходi реалiзацiї ми зiштовхнемося iз проблемами та спробами нажитися на подiбнiй системi. Але, як видно iз наведеного вище, видiленi державнi кошти на даний момент фактично не освоюються – отже, є потенцiал зростання! Додатково сьогоднi активно вiдбувається формування культури використання переваг реiмбурсацiї. Таким чином, ми можемо прийти до висновку, що в даному випадку маємо справу з наданою державою можливiстю, скористатись якою, як не дивно, ми не поспiшаємо. Основи майбутнього системи охорони здоров’я закладаються вже зараз, однак частина з нас просто не помiчає цього.


Гарна стаття, чи не так? Поділіться з друзями!

Facebook