Референтне ціноутворення: боремось із нестабільністю

Iз високим курсом долара до гривні та введеним ПДВ на лікарські засоби (про введення ПДВ на імпортовані лікарські засоби (ЛЗ) та вироби медичного призначення (ВМП) ми розповіли в минулому номері журналу) потреба в стабілізації цін на ліки залишається актуальною як
в політичному плані, так і для пересічних споживачів препаратів.

У квiтнi 2014 року на сайтi МОЗ України було розмiщено проект постанови КМУ «Питання референтного цiноутворення на лiкарськi засоби». З 28.04.2014 р. проект винесено на громадське обговорення, в повiдомленнi про оприлюднення вказано всi необхiднi контакти, за якими можна буде надiслати свої зауваження та пропозицiї.
За твердженням першого заступника мiнiстра охорони здоров’я України, Лiсневської Н., референтне цiноутворення повинно привести до регулювання граничних нацiнок в аптеках та, як наслiдок, до незначного зниження цiн на лiки. Наголошую, про значне зниження мова
не йде.
На жаль, реальнi тенденцiї та поточна дiяльнiсть МОЗ України на даний момент поки що бiльш еволюцiйнi, нiж революцiйнi. Керiвництво МОЗ України – нинiшнiй мiнiстр, Мусiй О. С. – здiйснює реформи консервативно та обережно. Харизми йому для кардинальних змiн поки що не вистачає, тож, рух йде повiльно, iз оглядкою.
Пояснювальна записка до проекту згаданої постанови, як i до бiльшостi постанов МОЗ України, написана немов пiд кальку. Згiдно фiнансово-економiчного обґрунтування, введення в дiю постанови не потребує додаткових витрат з державного бюджету (очевидно, це зараз є основним вирiшальним фактором при оцiнцi можливих законодавчих iнiцiатив). За думкою авторiв пояснювальної записки до проекту постанови, постанова не мiстить ризику вчинення корупцiйних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупцiйної експертизи. З цим важко погодитись: люстрацiйнi процеси навiть в судових органах та органах МВС (найбiльша проблема) не призвели до бажаного результату, тож, до iнших сфер дiяльностi ще не близько.

Головними (принциповими) положеннями проекту постанови є:
1. Впровадження декларування оптово-вiдпускних цiн на лiкарськi засоби що вiдпускаються за рецептом лiкаря та включенi до Державного реєстру лiкарських засобiв України iз застосування референтного цiноутворення.
2. Створення системи формування реєстру оптово-вiдпускних цiн на зазначенi лiкарськi засоби на пiдставi позитивного висновку уповноваженої МОЗ установи щодо розрахунку граничного рiвня оптово-вiдпускної цiни на лiкарський засiб.
3. Розширення перелiку лiкарських засобiв, цiни на якi пiдлягають державному регулюванню.

Для кращого розумiння можливих змiн та вимог до учасникiв ринку пропонуємо розглянути строки, що встановлюються iснуючою редакцiєю проекту Постанови:
З 01.08.2014 р. – початок декларування змiн оптово-вiдпускних цiн (на лiкарськi засоби, що вiдпускаються за рецептом лiкаря та включенi до Державного реєстру лiкарських засобiв України).
З 01.10.2014 р. – торгiвля/закупiвля за кошти державного та мiсцевих бюджетiв рецептурних лiкарських засобiв здiйснюється пiсля декларування змiни оптово-вiдпускної цiни на них (за цiнами, якi не перевищують рiвень задекларованих змiн оптово-вiдпускних цiн).
Придбанi до 01.10.2014 р. рецептурнi препарати, включенi до Державного реєстру лiкарських засобiв України, дозволено продавати/купляти оптом та в роздрiб.
Внесенi до 01.07.2014 р. до реєстру оптово-вiдпускних цiн на лiкарськi засоби i вироби медичного призначення задекларованi змiни оптово-вiдпускних цiн є чинними i пiдлягають декларуванню згiдно встановленого порядку до 01.03. 2015 р.
Декларування змiни оптово-вiдпускних цiн на лiкарськi засоби має здiйснюватись на пiдставi позитивного висновку уповноваженої МОЗ експертної установи.
Порядок розрахунку граничного рiвня оптово-вiдпускної цiни затверджується МОЗ України за погодженням з Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi.
При наданнi висновку застосовуються методи зовнiшнього та внутрiшнього реферування. Зовнiшнє реферування, якщо спрощено, – визначення середньої цiни iз врахуванням середнiх цiн в країнах, що беруться для реферування. При внутрiшньому реферуваннi враховується рiзниця мiж задекларованою та фактичною цiною реалiзацiї лiкарських засобiв.
З урахуванням того, що зареєстрованих рецептурних препаратiв близько 7 тисяч найменувань, а при зовнiшньому реферуваннi дослiджується рiвень цiн вiдразу декiлькох країн, об’єм робiт для експертної установи видається значним. I зрозумiло, що при такому об’ємi неiстотнi вiдхилення в цiнах («замовленi» зацiкавленою стороною) можна буде легко приховати.

I наостанок – щодо тих проблем, якi передбачає бiльшiсть суб’єктiв господарювання на фармацевтичному ринку (iмпорт, реалiзацiя, тощо).
По-перше, очевидним є певний простiр для корупцiйних дiй та/або змов на ринку, спрямованих на встановлення для певних лiкарських засобiв бiльш вигiдних оптово-вiдпускних цiн.
По-друге, постановою буде додатково обмежено реалiзацiю препаратiв (вводиться додаткова умова, лише за дотримання якої обiг лiкарських засобiв буде можливим), i цим обмежено права учасникiв ринку. До даного часу основною умовою була наявнiсть реєстрацiї лiкарських засобiв, що передбачено ст. 20 ЗУ «Про лiкарськi засоби», однак тепер ситуацiя ускладнюється. На жаль, подiбнi аргументи вже давно перестали цiкавити владу, яка в екстремальних ситуацiях дiє бiльше за логiкою процесу, нiж за буквою закону.
По-третє, вiдсутня рiвнiсть мiж доступнiстю препаратiв для населення та економiчною рентабельнiстю цiн для iмпортерiв, виробникiв, тощо. Референтне цiноутворення веде до максимального зниження цiн на лiкарськi засоби (з метою їх соцiальної доступностi), однак на цьому програє бiзнес (враховуючи те, що держава з пустим бюджетом не схильна до заходiв по компенсацiї частини вартостi препарату в той чи iнший спосiб).


Гарна стаття, чи не так? Поділіться з друзями!

Facebook