Сьогодні:16 October, 2021

Олексій Соловйов: «Прикро за українського лікаря»

У фармацевтичному секторі сьогодні відбуваються важливі зміни, і це не може не позначитися певною мірою на діяльності медичних працівників. Адже значна частина законопроектів щодо обігу лікарських засобів, які зараз знаходяться у роботі, стосується їх безпосередньо. Тож необхідно розуміти, з якою метою запроваджуються вказані законодавчі нововведення і чого від них слід очікувати лікарям. Відповісти на ці запитання та надати роз’яснення стосовно найбільш актуальних подій у сфері обігу ліків погодився Олексій Соловйов, голова Державної служби України з лікарських засобів (далі – Держлікслужба), – головного органу контролю фармацевтичного ринку у нашій країні.

Олексiю Станiславовичу, чи були пiд час перевiрок Держлiкслужби у I кварталi 2012 р. виявленi на територiї України неякiснi, контрафактнi або фальсифiкованi лiки? Так, але кiлькiсть таких препаратiв є не дуже значною. У частинi фальсифiкованих лiкiв на цей час виявлено близько 10 найменувань.

Що стосується виявлення та недопущення до медичного застосування неякiсних препаратiв, то у поточному роцi ми продовжуємо активно застосовувати тi європейськi iнструменти, якi були iмплементованi в українське законодавство у попереднi два роки, i я вважаю, що результати нашої роботи у цьому напрямку будуть спiввiдноситися з результатами 2011 р., коли нами було виявлено та не допущено до споживача 3,5 млн упаковок на суму 35 млн грн. Показник виявлення неякiсних лiкiв, якi не мають необхiдної ефективностi, з 2009 р. збiльшився майже у 10 разiв. Це пов’язано з наявнiстю бiльш жорстких вимог у вiтчизняному законодавствi до самого лiкарського продукту, умовам його виробництва, зберiгання та реалiзацiї. Сприяє полiпшенню ситуацiї й те, що наша структура поповнилася новими лабораторiями, три з них оснащенi згiдно усiх рекомендацiї ВООЗ i дозволяють провести контроль за усiма показниками будь-якого засобу.

Як активний учасник робочої групи, створеної МОЗ України для опрацювання пiлотного проекту щодо референтних цiн на лiкарськi засоби вiд артерiальної гiпертензiї, що ви можете розказати про нинiшнiй стан справ у цiй сферi?

На цей час вже опублiкованi цiни на препарати, на якi розповсюджується дiя пiлотного проекту. Але реальних результатiв поки що бути не може, оскiльки триває передбачений Постановою КМУ вiд 25.04.2012 р. № 340 «Про реалiзацiю пiлотного проекту щодо запровадження державного регулювання цiн на лiкарськi засоби для лiкування осiб з гiпертонiчною хворобою» перехiдний перiод, у який аптечнi заклади повиннi реалiзувати залишки препаратiв, закуплених за колишнiми цiнами. Тож, першi пiдсумки дiї пiлотного проекту можна буде зробити не ранiше нiж наприкiнцi серпня. Наразi для нас важливо не стiльки вплинути на вартiсть препаратiв, скiльки вiдпрацювати на цьому пiлотному проектi механiзм референтного цiноутворення i у подальшому – системи реiмбурсацiї. Щодо стану пацiєнтiв, то навряд-чи слiд очiкувати на змiни у структурi захворюваностi на гiпертонiчну хворобу найближчим часом – для цього потрiбнi мiнiмум декiлька рокiв. Але якщо пацiєнт почне лiкуватися i споживати бiльше необхiдних йому лiкiв, це вже будуть позитивнi змiни. Не секрет,що на цей час у нас розквiтає самолiкування, люди рiдко звертаються до лiкаря, самостiйно «призначують» собi препарати.

« За статистикою, пацiєнти з артерiальною гiпертензiєю лiкуються максимум 1 мiс. на рiк, хоча для того щоб стабiлiзувати артерiальний тиск потрiбно приймати антигiпертензiйнi препарати досить тривалий час.»

Згiдно Постановi КМУ №340, функцiї контролю вимог щодо рiвня цiн на лiкарськi засоби для лiкування осiб з гiпертонiчною хворобою та їх наявностi в аптечнiй мережi покладаються на Держлiкслужбу. Розкажiть, будь ласка, як саме буде здiйснюватись процедура контролю?

Перш за все з точки зору наявностi цих препаратiв. Ми повиннi слiдкувати за тим, щоб не виникло дефiциту. Але я впевнений, що його не буде, тому що величезна кiлькiсть вiтчизняних та iноземних компанiй виробляють цю лiкарську продукцiю. У частинi контролю щодо додержання необхiдного рiвня цiн нам буде активно допомагати новостворена Державна iнспекцiя України з контролю за цiнами, оскiльки у нашiй структурi вiдсутнi вiдповiднi фахiвцi з вiдповiдною економiчною освiтою, яка дозволила б ефективно контролювати цей сегмент. Взагалi я вважаю, що виробники брендованих генерикiв зi Схiдної Європи не пiдуть з нашого ринку, а будуть змушенi знизити цiни, а вiдтак – i витрати на просування своїх продуктiв. Можливо, частина лiкарiв, якi працюють медичними працiвниками у фармацевтичних компанiях, будуть звiльненi, але у нашiй країнi у галузi охорони здоров’я зараз спостерiгається нестача кадрiв, таким чином, пiлотний проект може опосередковано сприяти вирiшенню проблеми дефiциту лiкарiв первинної ланки. Тим бiльш що зараз на державному рiвнi йде мова про пiдвищення заробiтних плат медичним працiвникам.

Яка вiдповiдальнiсть встановлена законодавством за недотримання вимог щодо рiвня цiн на лiкарськi засоби для лiкування осiб з гiпертонiчною хворобою та їх наявностi в аптецi?

У Лiцензiйних умовах є норма, згiдно якiй, якщо суб’єкт порушує вимоги щодо рiвня цiни, його лiцензiя може бути анульована. Факт порушення повинен бути встановлений працiвниками Державної податкової служби України або Держцiнiнспекцiї, i тiльки пiсля того як його передадуть до Держлiкслужби, ми зможемо вжити певних заходiв.

Чи будуть внесенi якiсь змiни у iснуючий бланк рецепту на лiкарський засiб?

Оскiльки рецепт тепер стане фiнансовим документом, на пiдставi якого з бюджету будуть перераховуватись кошти для вiдшкодування вартостi окремих препаратiв, то вiн повинен бути зрозумiлим не тiльки лiкарю та провiзору, але й фiнансовим органам. Тому, звичайно, змiни будуть, але не дуже значнi.

Ще одна актуальна на сьогоднi тема – заборона вiдпуску без рецепту лiкiв, що мiстять кодеїн. Як ви вважаєте, чи дiйсно цей крок допоможе знизити рiвень наркоманiї в нашiй країнi?

Я впевнений, що допоможе, тому що ми вже пройшли цей шлях у 2007-2008 рр. з «Трамадолом». Спостерiгалася абсолютна iдентична ситуацiя. I пiсля того як був посилений контроль вiдпуску «Трамадолу», на протязi пiвроку аптеки припинили реалiзувати його без рецепту. Отже, ми вважаємо, що кодеїн також буде найближчим часом вiдпускатися тiльки за рецептом лiкаря, i це не викликатиме додаткових запитань.

Виходить, що велика кiлькiсть заходiв, яких сьогоднi вживає Держлiкслужба та iншi уповноваженi органи, спрямована на те, щоб до лiкаря, нарештi, пiшли тi люди, якi досi займалися самолiкуванням. У той самий час вiдомо, що лiкарiв у країнi не вистачає. Тож чи не призведуть вiдповiднi змiни у законодавствi до того, що у лiкувальних закладах зростуть черги, i значна частина пацiєнтiв просто вiдмовиться вiд будь-якого лiкування?

Звичайно, ми розумiємо, що змiни, якi сьогоднi впроваджуються, потребують комплексного пiдходу. На сьогоднi фахiвцi МОЗ України вживають низку заходiв, аби надати лiкарям нових знань та збiльшити бюджетне фiнансування у частинi пiдготовки медичних спецiалiстiв. Звичайно, щоб поповнити штат лiкарiв, повинна бути й гiдна заробiтна плата. Наскiльки менi вiдомо, це питання також зараз у центрi уваги. Взагалi усi нововведення, якi сьогоднi iнiцiйованi Держлiкслужбою, спрямованi на полiпшення надання медикаментозної допомоги українському пацiєнту, i ми сподiваємось, що лiкарi стануть нашими союзниками у цiй важливiй справi.


Гарна стаття, чи не так? Поділіться з друзями!

Facebook